Modal Shift

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Verschuiven?

Het belangrijk om een goed begrip te hebben van twee termen die in de logistieke wereld als belangrijke kengetallen bekend zijn: modal split en modal shift. Met modal split wordt bedoeld, de verdeling van de verplaatsingen van goederen over de vervoerwijzen (modaliteiten).

 

Het Havenbedrijf Rotterdam houdt de modal split bij van het aantal reëel via Rotterdam getransporteerde containers van en naar het achterland, verdeeld over de drie modaliteiten, weg, water en spoor. Als hiervan een grafiek wordt gemaakt, dan valt op dat, ondanks de fluctuaties in absolute zin, er tussen de onderlinge modaliteiten nauwelijks verschuivingen plaatsvinden.

 

Met modal shift wordt bedoeld, het verschuiven van goederenstromen van de ene naar de andere modaliteit. Dat lijkt niet vanzelf te gaan hetgeen ook de constatering is uit de zojuist gegeven cijfers. Zoiets gebeurt vrijwel uitsluitend door ingrijpen van overheidswege. De vraag daarbij is, is ingrijpen in een vrije markt wel legitiem? We zijn immers gehecht aan een vrije marktwerking.

 

Hoe dan ook, er is een idee hoe de modal split er in de toekomst zou moeten uitzien. Tegen het jaar 2033 zou het leeuwendeel van de containers per binnenvaart vervoerd moeten worden. Dat zou een relatieve groei betekenen van 20%., voornamelijk ten koste van wegtransport.

 

 

 

Vorige|Volgende

 

 

"Would you like to contribute? You are more than welcome to. We may need to dream a lot, but ‘where there is a will, there is a way’."

 

Henk de Bruijn, Port of Rotterdam

 

Modal Split
Modal shift

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.