MKBA

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Maatschappelijke kosten en baten

“Transport levert een belangrijke bijdrage aan onze welvaart, die zich uit in een groot consumentensurplus, ofwel toegevoegde waarde voor de samenleving. Sommigen definiëren dit consumentensurplus als externe baten, namelijk als de positieve gevolgen van transport bij anderen liggen. Maar transport gaat helaas ook gepaard met negatieve effecten voor de samenleving. Als niet alle kosten van de negatieve gevolgen van het transport bij de veroorzaker en gebruiker worden gelegd, spreken we van externe of maatschappelijke kosten. Die maatschappelijke kosten liggen op het vlak van luchtvervuiling, geluidsoverlast, ruimtebeslag, landschapsdoorsnijding, verkeers-onveiligheid en – op een bepaalde wijze – ook congestie. Het transporterende bedrijfsleven heeft – net als alle andere actoren – een maatschappelijke verantwoordelijkheid om maatschappelijke kosten op zich te nemen, te verminderen of te vermijden.”1

 

In het rapport genaamd “Waardevol Transport, De toekomst van het goederenvervoer en de binnenvaart in Europa 2010-2011” van Bureau Voorlichting Binnenvaart wordt op pagina 56 een overzicht gegeven van de externe kosten zoals die bij de drie bekende modaliteiten weg, spoor en water eigenlijk in rekening moeten worden gebracht.

 

Omdat de hier gebruikte eenheid ton.km is, kan snel een vergelijking met het Stevelduct worden gemaakt. Van de maatschappelijke kosten van het Stevelduct kunnen alleen die van de aanleg en onderhoud worden toegerekend omdat er geen emissies zijn die in maatschappelijke kosten kunnen worden vertaald. Via twee rekensommen kan een vergelijk worden gemaakt.

 

Alle externe kosten via de Modal Split rekenen naar rato over de drie modaliteiten. Met andere woorden: Wat zouden de maatschappelijke kosten zijn als de vracht van containertransport en droge bulk, bij elkaar opgeteld 91 Mton, in geval van business-as-usual zou worden vervoerd via weg, spoor en water. Uitgaande van de eerder vastgestelde cijfers kan dan een rekensom worden gemaakt.

 

 

1 Gelijke monniken, gelijke kappen, Transport en Logistiek Nederland, 2002.

 

Vorige/Volgende

 

 

Externe kosten goederenvervoer
Maatschappelijke kosten
Vervolg

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.